Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) je postupak u kojemu se usklađuju podaci o nekretnini upisani u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici).

Neusklađenost podataka se očituje u vidu neslaganja broja čestice, upisane površine,izgrađenosti, neusklađenosti vlasnika, tj. posjednika, podacima o osobama i dr. Također, moguće je da čestica postoji u katastru ali ne i u zemljišnoj knjizi, i obrnuto.

Česta je pojava neusklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige i sa stvarnim stanjem na terenu. Elaborat usklađenja izrađuje i ovjerava pečatom i potpisom ovlašteni geodetski izvoditelj.

Neusklađenost podataka u katastru i zemljišnoj knjizi vrlo je česta pojava i u načelu bi svaki nositelj prava na nekretnini trebao uskladiti podatke u te dvije evidencije, tj. imati tzv. "čiste papire". Samo uredni papiri u katastru i zemljišnim knjigama su "čisti papiri" i jamče vlasništvo!

Usklađenost podataka u katastru i zemljišnoj knjizi nužan je kod kupoprodaje nekretnina, dobivanja hipotekarnog kredita banaka, gradnje, etažiranja.
Prilikom kupoprodaje nekretnina mjerodavni su podaci u zemljišnim knjigama, što je vidljivo i iz izvadka katastra u kojem stoji napomena da podaci ne služe kao dokaz vlasništva. Stoga je najvažnije da prodavatelj nekretnine bude upisan u zemljišne knjige jer će se jedino u tom slučaju moći zaključiti valjani kupoprodajni ugovor i steći pravo vlasništva.

Kako biste saznali jesu li podaci o čestici usklađeni, potrebno je napraviti identifikaciju. Podatak o indentifikaciji izdaje nadležni ured za katastar. Ako se podaci katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) razlikuju, tj. nisu usklađeni, potrebno je angažirati ovlaštenog geodetskog stručnjaka kako bi izradio geodetski elaborat usklađenja. 

Cijenu elaborata određujemo nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o složenosti problema, broju katastarskih čestica, rokovima izrade i dr.

Zatražite ponudu2!