Od 01. siječnja 2014., posebne geodetske podloge više se ne izrađuju, a zamijenjene su geodetskim situacijskim nacrtom stvarnog stanja, koji je dio geodetskog projekta.

Kvalitetna posebna geodetska podloga izrađena u prikladnome mjerilu smanjiti će moguće nepredvidive troškove nastale uslijed neprilagođenosti projekta stvarnome stanju na terenu, koji, u pravilu, uvijek idu na štetu investitora.

Posebna geodetska podloga – PGP kartografski je prikaz izrađen u određenom mjerilu, koji sadržava položajni i visinski prikaz terena s uklopljenim podacima katastarskog plana.

Prema trenutno važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), posebnom geodetskom podlogom utvrđuje se stvarno stanje na terenu, na osnovi kojega se mogu izrađivati različiti projekti zahvata u prostoru. PGP izrađuje tvrtka koja posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje ovakvih poslova, te je ovjerena od strane nadležnog katastarskog ureda.

Cijenu izrade PGP-a određujemo na osnovi uvida u situaciju na terenu, a ovisi o mjerilu u kojemu se podloga izrađuje, veličini i obliku čestice, konfiguraciji terena, izgrađenosti i zaraštenosti terena, te rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!