Iskolčenje građevine:

Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice. Iskolčenjem se objekt i njegovo prostiranje "prebacuje" s projekta na teren.

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, članak 249.) investitor je dužan, najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja. U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Elaborat iskolčenja građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole (NN 76/07, članak 250.).

Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu (NN 76/07, članak 250.).

Dokumentacija potrebna za izradu elaborata iskolčenja:

rješenje o uvijetima gradnje ilipravomoćna lokacijska dozvolaglavni projekt (na uvid)

Cijenu iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja određujemo nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o veličini građevine i složenosti. Uslugu je moguće ugovoriti i obuhvatiti unutar usluge geodetskog praćenja gradnje građevinskog objekta.

Iskolčenje međa:

Iskolčenje međe je postupak kojim se na terenu utvrđuju međe prema podacima iz katastra. Iskolčenje međa izrađuje se u svrhu uvida korisnika prava na čestici o prostiranju, tj. granicama njegovih prava.

Cijenu iskolčenja međa određujemo nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o veličini čestice, složenosti i broju međnih točaka.

Zatražite ponudu2!