Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere i sastavni je dio, uz uvjerenje o vremenu građenja građevine, dokumentacije potrebne za upis građevine u katastar i zemljišnu knjigu.

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja sadrži položajni i visinski prikaz detalja obuhvaćenih izmjerom. Osim za potrebe upisa građevina izgrađenih u periodu od 1991.do 2007.godine, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja koristi se i za projektiranje građevina za koje nije potrebna lokacijska dozvola.

Za građevine za koje se mora ishodovati lokacijska dozvola potrebno je izraditi i ovjeriti posebnu geodetsku podlogu (PGP).

Cijenu izrade geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja određujemo nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o veličini i složenosti zahvata, te rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!