Izrađujemo geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Dana 13.07.2012., Hrvatski je Sabor većinom glasova izglasao izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje su objavljene u Narodnim novinama broj 86 od 27. srpnja 2012. godine i stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Prema navedenom zakonu, odnosno zadnjim izmjenama, rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - legalizaciji je 30. lipnja 2013. i nakon isteka tog roka više se ne može podnijeti.

Zakon kategorizira zgrade u nekoliko kategorija sukladno kojima su propisani prilozi koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za legalizaciju:

  • zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

Potrebna dokumentacija:

‣ geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
‣ arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
‣ izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.
Kod javne namjene:
‣ Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

  • manje zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m².

Potrebna dokumentacija:

‣ geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
‣ arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

  • jednostavna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m².

Potrebna dokumentacija:

‣ geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
‣ snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

  • pomoćna zgrada

Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

Potrebna dokumentacija:

‣ kopija katastarskog plana
‣ akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Uz navedene troškove izrade projektne dokumentacije za nezakonitu izgrađenu građevinu, u izračun ukupnih troškova legalizacije potrebno je uključiti i troškove (izračun na osnovi namjene objekta i volumena):

  • komunalni doprinos (naknada ovisi o općini)

  • vodni doprinos

  • kazna - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

  • troškovi upravnih pristojbi.

Zatražite ponudu2!