Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), geodetski projekt se prestao izrađivati a zamijenili su ga GEODETSKI ELABORATI


Od 01. siječnja 2014. stupio je na snagu novi Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju. Novi zakon donosi geodetski projekt kao zamjenu za posebnu geodetsku podlogu, a kroz geodetski projekt se objedinjavaju geodetske usluge pri izgradnji i evidentiranju objekta u katastru i zemljišnoj knjizi.

Sadržaj geodetskog projekta ovisi o pojedinačnom zadatku, a može uključivati sljedeće geodetske usluge:


Cijenu izrade geodetskog projekta određujemo na osnovi uvida u situaciju na terenu, situaciju evidentiranih podataka u katastru i zemljišnjoj knjizi, veličini, obliku čestice, zaraštenosti i izgrađenosti te rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!