Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi.

Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 112/18, članak 69.) Nositelj prava na nekretninama dužan je u roku od 90 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom područnom uredu za katastar odnosno uredu Grada Zagreba svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastarski operat katastra nekretnina.
Osim zakonske obveze upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, objekt je potrebno evidentirati zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupoprodaje, legalizacije objekta, hipoteke pri dobivanju kredita, prijave prebivališta/boravka i dr.

Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik  geodetskim elaboratima, NN 59/18) koji mora biti ovjeren pečatim i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.
U slučaju da je objekt upisan u katastar ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom.

Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije, nakon čega slijedi postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Dokumentacija potrebna za upis objekta u katastra i gruntovnicu:

  • kopija katastarskog plana

  • posjedovni list

  • izvadak iz zemljišne knjige

  • dokaz o legalnosti objekta.

Ovisno o starosti objekta, dokaz o legalnosti može biti (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07):

  • građevina je izgrađena do 15. veljače 1968.:

- uvjerenje o vremenu evidentiranja izdaju katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka) koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.
- ako katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave ne raspolažu podacima na temelju kojih se može izdati uvjerenje, uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo. Sastavni dio uvjerenja je snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici koji je podnositelj zahtjeva dužan priložiti uz zahtjev za izdavanje toga uvjerenja.

  • građevina je izgrađena do 19. lipnja 1991.:

- građevina se upisuje u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

  • građevina je izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007.:

- umjesto uporabne dozvole nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

  • građevina je izgrađena nakon 1. listopada 2007.:

- uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola

ili

- završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima gradnje.

Zatražite ponudu2!