Parcelacijski elaborat, tj. geodetski elaborat izrađen u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica je dokument izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog geodetskog izvoditelja čija je svrha provođenje promjena na zemljištu (parcelacije ili spajanja) u katastru, odnosno zemljišnoj knjizi.

Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu od uvijetima definiranim Zakonom o gradnji (NN 153/1320/1739/19125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/1365/17114/1839/1998/19).

Dokumentacija potrebna za izradu parcelacijskog elaborata:

  • kopija katastarskog plana

  • posjedovni list

  • izvadak iz zemljišne knjige

  • dozvola ili suglasnost za parcelaciju izdana od nadležne institucije.

Zatražite ponudu2!